close
چت روم
دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه,رمان بیست - 4

دانلود رمان,رمان زیبا,دانلود رمان عاشقانه,دانلود رمان ایرانی,دانلود رمان خارجی,دانلود رمان جدید 95,

.
اطلاعات کاربری
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت
آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
رمان 0 19 iii

پارت 6 رمان من ارباب توأم 🌹 🌺 🌹
🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
_ بله همون که قرار بود کارخونه رو ازش بخري ؟
بابا _ بله همون شريکم ..راستش حدود چند ماه قبل با خبر شدم که پسرش يه گند باال آورده بود
که خود آقاي سعیدي مجبور به جمع کردنش شد با اين کارش حسابي رفت زير قرض ..حاال چه
خرابکاريي اونو نمیدونم ولي در همین حد میدونم که از يکي از شريکاي سابقش که حسابیم
پولداره پول قرض گرفته بود ..
_ خب اينا چه ربطي به من داره بابايي ؟
بابا _ صبر کن دارم میگم بهت ..
شرمنده شدم دوباره پريده بودم وسط حرف بابام و بابامم خیلي از اين کار بدش میاد همیشه هم
بهم تاکید میکنه که نپرم وسط حرف کسي
_ ببخشید ..خب ادامشو بگو
بابا _ خب بعد از مدتي نتونست پولي رو که قرض گرفته بود رو برگردونه و اين کم کم براش
مشکل ساز شد ..بخاطر همین هم مجبور به فروش سهمش از شرکت شد ومنم کل پولي رو که
داشتم دادم و سهمشو خريدم تا شايد کمکي بهش کرده باشم و ديگه هم با کسي شريک نشم
..ولي يه هفته بعد بهم خبر دادن که سعیدي زندانه اولش تعجب کردم ولي بعد که مطمئن شدم
راسته رفتم زندان ..وقي از ماجرا خبر دار شدم فهمیدم که پسرش کل پولي رو که از فروش
شرکت گیر آورده بود رو برداشته و با دختر همون فامیل فرار کردن بخاطر همون خود سعیدي
زندان بود ..
يه کمي سکوت کرد ..انگار داشت فکر میکرد که ادامشو چطوري بگه منم چیزي نگفتم و تو سکوت
منتظر شدم ببینم چي میگه .بعد از مدتي دوباره شروع کرد به حرف زدن ..
بابا _ بعد از کلي حرف زدن با سعیدي و رفاقتي که بینمون بود منو راضي کرد تا سند بزارم و اون
بتونه از زندان بیاد بیرون از طرفي هم 1 ماه وقت داشت تا پول رو جور کنه و بده به اون طرف
حسابش منم چون رفیقم بود و بهش اعتماد داشتم اينکارو کردم و سند خونه رو گزاشتم واسه
آزاديش و مقداري چک و سفته دادم تا ضمانت اون يک ماه باشه ..ولي بعد از يک ماه متوجه شدم
که همه ي دار و ندارشو فروخته و فرار کرده .:: برچسب‌ها: پارت 6 رمان من ارباب توأم ,
:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : دوشنبه 23 مرداد 1396
.

 پارت 4 رمان من ارباب توأم 🌹 🌺 🌹
🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
بعد دستاشو برام باز کرد ..مثل همیشه که میرفتم بغل بابام با اين کارش کلي ذوق زده شدم و
پريدم بغلش ..آغوش پدرم پر آرامش بود
..پر گرمايي که هر لحظه اش بهم احساس امنیت میداد ..احساس غرور از اينکه پدرم سعید
نعمتیه ..و مادرم هم شیوا نعمتي ..
با غرور تو بغل بابام بودم با غرور وصف نشدني چشام بسته بود و از تک تک اين لحظه ها
استفاده میکردم ..ولي زياد طول نکشید که با صداي مامان چشامو باز کردم .مادري که عین فرشته
ها ست کسي که حاظرم همه لحظه هاي زندگیم رو فداش کنم نه تنها مادرم بلکه واسه پدرمم
همینطور
با حرفي که مادرم زد باعث شد خجالت سر تا سر وجودمو بگیره و سرمو پائین انداختم
مامان _ رزا دخترم جواب سالم واجبه ..
سرمو از شرم انداختم پائین من هیچ وقت به اين دو فرشته ي مهربون بي احترامي نکردم و حتي
يه نه هم در برابر حرفاشون نگفتم
_ خیلي معذرت میخوام ..يه لحظه به کل يادم رفت ..سالم خسته نباشید ..
بابا با لبخند جوابمو داد ..
بابا _ علیک عزيزم برو لباساتو عوض کن .بعد بیا اينجا میخوام باهات حرف بزنم
سري به نشونه ي باشه تکون دادم و به سمت اتاقم راهي شدم ..بعد از رد کردن پله ها بالخره به
اتاقم رسیدم ..اتاقي که همیشه خلوتگاهم بوده و هست ..
لحظه هاي آخر صداي ضعیف و اعتراض گونه ي مامان به گوشم رسید که بابا رو مخاطبش قرار
داده بود ..:: برچسب‌ها: پارت 4 رمان من ارباب توأم ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : دوشنبه 23 مرداد 1396
.

پارت 5 رمان من ارباب توأم 🌹 🌺 🌹
🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
مامان _ سعید االن وقتش نیست
بابا _ نه شیوا همین االن بگم بهتره ولي بازم تصمیم با رزاست اگه اون نخواد من کل زندگیمم
میدم براش ..
خب ديگه نشنیدم مامان چي جواب داد چون وارد اتاق شدم ولي فکرم بدجوري درگیر بود ..يعني
چي شده ..چه اتفاقي افتاده که به
تصمیم من بستگي داره ..؟!
با کلي دلشوره و استرس لباسامو عوض کردم و به سمت طبقه ي پائین رفتم ..به مبال که رسیدم
بابا متوجهم شد و بهم يه لبخند زد بعد
با دست به مبل اشاره کرد تا بشینم
به سمت مبل رو به رويي پدر و مادرم رفتم و نشستم روش يه نگاه به مامان انداختم که کنار پدرم
نشسته بود و با غم داشت نگام میکرد..
سؤالي برگشتم و زل زدم به قیافه ي مهربون پدرم ..
خب سکوت بدي تو سالن بود و هیچ کس هم قصد نداشت سکوتو بشکنه .
ديگه بیشتر از اين طاقت نیاوردم و خودم سکوتو شکستم
_ بابا میخواستي چیزي بهم بگي ..؟!خب من منتظرم .
بعد هم ساکت بهش زل زدم تا حرفشو بزنه ..بعد از کمي مکث بالخره لب بابام باز شد و شروع
کرد به حرف زدن ..
بابا _ دخترم آقاي سعیدي رو که يادته ..؟
آره يادم بود شريک کارخونه ي بابام که قرار بود بابا ماه قبل کارخونه رو ازش بخره ..ولي خب اونو
چش به من ؟:: برچسب‌ها: پارت 5 رمان من ارباب توأم ,
:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : دوشنبه 23 مرداد 1396
.

پارت 2 رمان من ارباب توأم 🌹 🌺 🌹
🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
ندارم ( اگه پلیس جون بیاد و منو بگیره ..خودم که هیچي ماشین عزيزم بدبخت میشه میوفته
گوشه ي زندان ..
بله چي فکر کردين يه همچین آدم با محبتي ام من ..يــــــــــِــس
حدود نیم ساعت بعد بالخره با تالشاي فراوان من و ماشین عزيزم رسیدم پشت در خونه ..حوصله
ي پیاده شدن نداشتم ..واسه همین خم شدم و مبايلمو از کیفم در آوردم ..
گوشیمو خیلي دوست داشتم اينو بابام بهم به مناسبت تولدم که همین پارسال بود داد ..يه نوکیا
لومیا 1171 که عاشقش بودم ..
بعد از چند دقیقه که قربون صدقه ي گوشیم رفتم بالخره رضايت دادم تا به مامي زنگ بزنم شماره
ي خونه رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بدن
بعد از 7 بوق صداي ناز مامانم تو گوشي پیچید ولي مثل همیشه نبود .انگار ناراحت بود ..نمیدونم
شايدم من توهم زدم نمیدونم ..بیخیال با لحن شادي شروع کردم به حرف زدن
مامان _ بله ؟
_ ســــــالم و صد سالم به عشق خودم ..خوبي مامانم ؟
مامان _ سالم رزا تويي ؟
_ نه په دختر همسايس خوب منم ديگه اينم از اون سؤاال بودا ..من که میدونم حواست يه جاي
ديگه بود
مامان _ بسه کم نمک بريز کجايي ؟کالست تموم نشد
_ چرا مامان زنگ زدم بگم میشه درو باز کنید من بیام تو؟
مامان _ اي از دست تو دختر سر به هوا باز ريموت درو نبردي ؟
_ ماماني باز کن ديگه قربونت برم آفرين
مامان _ باشه بیا تو:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : دوشنبه 23 مرداد 1396
.

پارت 3 رمان من ارباب توأم 🌹 🌺 🌹
🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
بعد هم گوشي رو قطع کرد ..يه مین منتظر شدم تا اينکه درو باز کرد ..وارد حیاط خونمون شدم
..خونمون يه خونه دوبلکس تو يکي از مناطق متوسط تهرانه ..حیاط خیلي بزرگي نداره ولي کلي
باصفاست و منم عاشق اين خونه و آدماي توشم
با انرژي وصف نشدني از ماشین پیاده شدم و بعد از برداشتن کوله و گوشیم به سمت خونه رفتم
ولي نمیدونم اين وسط اين دلشوره چي میگه ؟بیخیال دلشوره شدم و سعي کردم با انرژي مثل
همیشه وارد خونه ي دوست داشتنیمون بشم
_ ســـــالم به اهل خونه ..به عشاق خودم ..پرنده هاي عاشق ..کجايي مامان خوشملم ..نمیاي
پیشواز تک دخترت ؟ مامان
..مامانــــــي ؟ کجايي پس ؟
همینطور که صدامو انداخته بودم پس کلم داشتم مثل همیشه خودشیريني میکردم ..همین که وارد
حال شدم با ديدن صحنه اي که جلوم بود کُپ کردم ..
بابا بود اما اين موقع روز که بايد اون شرکت باشه ..تو خونه ؟ اونم با اين وضع يهو ته دلم خالي
شد ..يعني چي شده ..؟
بابا رو مبل تو حال نشسته بود و سرش پائین بود هر دو دستش گرفته بود به سرش و سرشو
خیلي آروم واسه حرفاي مامان تکون میداد
..مامان هم رو زانو نشسته بود جلوي پاش و دشت چیزي بهش میگفت ..
اينقدر تو حال خودشون بودن که فکر کنم حتي صدامو نشنیدن ..
با رسیدن من به مبال مامان متوجهم شد و سريع بلند شد
_ مامان اتفاقي افتاده ؟
بعد با تعجب نگام بین بابا که حاال داشت با غم نگام میکرد و مامان که ناراحت بود ولي سعي
میکرد نشون نده در رفت و امد بود ..اينقدر
محو بودم که حتي يادم رفت سالم کنم ..
بابا _ سالم دختر بابا .بیا اينجا ببینم:: برچسب‌ها: پارت 3 رمان من ارباب توأم ,
:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : دوشنبه 23 مرداد 1396
.

پارت 1 رمان من ارباب توأم 🌹 🌺 🌹
🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
اوفف خسته شدم با اين استاد ايکبیريش همون بهتر که ساعت کالسي تموم شد وگرنه جوون
مرگ میشدم .با شاديه فراوان از کالس زدم بیرون به سمت دويست و شیش صندوقدار سفید
رنگم رفتم و با يه جهش پريدم توش کولمو پرت کردم کنارم .ماشینو روشن کردمو پیش به سوي
منـــــــزل
تا رسیدن به خونه نیم ساعتي راه هست پس بهتره يه نموره از خودم براتون بگم خوبه نه ؟
خب عرضم به حضور مبارکتون که من رزا نعمتي هستم 11 ساله و دارم واسه کنکور درس میخونم
که ايشاهلل اگه خدا بخواد سال بعد که کنکور دادم قبول شم .حاال بگو ايشاهلل
خب خب دختر خیلي خوشکل و نازي نیستم ولي بقیه میگن قیافه ي خوبي داري .صورت گردي
دارم با موهاي لخت و خرمائي بلند که تا گوديه کمرم میرسه و ابروهايي پهن و کشیده که تازگیا
تمیزش کردم خیلي خوب شده دماغي سرباال و عملي که همین 4 ماه پیش عملش کردم و لبايي
قلوه اي و صورتي پوستمم برنزه
و اما بیشترين چیزي که تو صورتم خودنمائیي میکنه رنگ چشمامه چشمايي به رنگ خاکستري و
آبي کمرنگ که به سفیدي مبزنه خیلي دوسشون دارم چون ترکیبي از رنگ چشاي بابام و مامانمه
هیکلمم به لطف باشگاه فیتنس حسابي رو فرمه قد نسبتا بلندي دارم 171 و همینا ديگه و اينکه
تک دختر هستم ..
در صدد گرفتن گواهي نامه رانندگي هستم و هفته ي ديگه میگیرم .البد میگید چطور اينقدر زود ؟
خب بايد بگم که زيادم زود نیست تا 3 ماه ديگه میرم تو 11 سالگي و از قبلم رانندگي بلد بودم
..بلي ..بايد بگم درسته که خونواده ي متوسطي هستیم ولي بابام برام هیچي کم نزاشت تا حدي
که االن بیشتر کارهايي رو که من میتونم تو اين سن انجام بدم يه پسر 77 ساله شايد نتونه
بله رانندگي و موتور و دوچرخه و اسکیت و خالصه خیلي چیزاي ديگه رو هم کامل ياد دارم پس
چي فکر کردين .. بله و اما داشتم در مورد رانندگي میگفتم ..رانندگي رو عموم تو سن 14 سالگي
بهم ياد داد و دستش درد نکنه وگرنه االن بايد با اتوبوس میرفتم
تنها چیزي که حرسمو در میاره اينه که تو خیابون مجبورم کامال مقرراتي رانندگي کنم ..تا يه موقع
به وسیله ي پلیس جان جريمه نشم چون هنوز گواهي ناممو نگرفتم و:: برچسب‌ها: پارت 1 رمان من ارباب توأم ,
:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : دوشنبه 23 مرداد 1396
.

دانلود رمان همسایه:: برچسب‌ها: دانلود رمان , دانلود رمان عاشقانه , دانلود رمان اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : دوشنبه 13 دي 1395

دانلود رمان عشق به سبک من:: برچسب‌ها: دانلود رمان عشق به سبک من , دانلود رمان عشق به سبک من اندروید , دانلود رمان عشق به سبک من آیفون , دانلود رمان عشق به سبک من pdf , دانلود رمان , رمان , دانلود رمان پلیسی , رمان های فاطمه علیدوستی ,
:: بازدید از این مطلب : 767
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : admin
ت : یکشنبه 28 آذر 1395

دانلود رمان بادیگارد اجباری:: برچسب‌ها: دانلود رمان بادیگارد اجباری , دانلود رمان بادیگارد اجباری اندروید , دانلود رمان بادیگارد اجباری آیفون , دانلود رمان بادیگارد اجباری pdf , دانلود رمان , رمان , دانلود رمان پلیسی , رمان های فائزه بهشتی راد ,
:: بازدید از این مطلب : 601
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
ن : admin
ت : یکشنبه 28 آذر 1395

دانلود رمان عابر بی سایه:: برچسب‌ها: دانلود رمان عابر بی سایه , دانلود رمان عابر بی سایه اندروید , دانلود رمان عابر بی سایه pdf , دانلود رمان عابر بی سایه آیفون , دانلود رمان عابر بی سایه جاوا , رمان , دانلود رمان , رمان های زینب ایلخانی , زینب ایلخانی , رمان زیبا , دانلود رمان خوندنی , دانلود رمان عاشقانه و هیجانی ,
:: بازدید از این مطلب : 777
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : admin
ت : یکشنبه 28 آذر 1395

تعداد صفحات : 17


موضوعات
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
پشتیبانی

تصویر ثابت